Online Sempozyum 08 - 10 Ekim 2021

Tüm Oturumlar Toplam Oturum Sayısı: 17

SEMİYOLOJİ OTURUMU

 Tarih: 08/10/2021

Saat: 18:00-19:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yakup Sarıca, Doç.Dr. Mehmet Karataş

Konu ve Konuşmacılar: 

18:00-18:30 Kognitif Değerlendirme

Prof. Dr. Görsev Yener

18:30-19.00 Nörooftalmolojik Ve Nörootolojik Değerlendirme

Prof. Dr. Neşe Çelebisoy

19:00-19:30 Hiperkinetik Hareket Hastalıklarında Fenomenolojik Değerlendirme

Prof. Dr. Okan Doğu

19:30-19:45 Tartışma

UYDU SEMPOZYUMU - 1 - Abbott

Nörolog Gözüyle Vertigonun Tanı ve Tedavisi

 Tarih: 08/10/2021

Saat: 20:00-21:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Mehmet Karataş

Konuşmacılar: 

Prof. Dr. Figen Gökçay

Doç.Dr. Mehmet Karataş

AÇILIŞ TÖRENİ

 Tarih: 09/10/2021

Saat: 08:30-08:45

Salon: Salon A

Prof. Dr. Hacer Bozdemir

Doç.Dr. Mehmet Karataş

İNME OTURUMU

 Tarih: 09/10/2021

Saat: 09:00-10:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Semih Giray, Prof. Dr. Zülfikar Arlıer

Konu ve Konuşmacılar: 

09:00-09:30 Girişimsel Tedavide Bugün, Yarın Ve Sorunlar

Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir

09:30-10:00 Antiagregan, Antikoagülan Tedavi Ve Sorunlar

Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu

10:00-10:30 Nadir Nedenli İnmelerde Sekonder Koruyucu Tedavi

Prof. Dr. Vesile Öztürk

10:30-10:45 Tartışma

UYDU SEMPOZYUMU - 2 - Merck

Güncel Veriler Işığında Mavenclad

 Tarih: 09/10/2021

Saat: 11:00-11:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Meltem Demirkıran

Konuşmacı: 

Prof. Dr. Serhan Sevim

NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM

 Tarih: 09/10/2021

Saat: 12:00-13:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Prof. Dr. İbrahim Arda Yılmaz, Öğr. Gör. Dr. Anıl Tanburoğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

12:00-12:30 Dahili Problemler

Doç.Dr. Ayşe Güler

12:30-13:00 Solunum Yetmezliği

Prof. Dr. Erdem Yaka

13:00-13:30 Kardiyak Arrest ve Sonrası

Prof. Dr. Levent Güngör

13:30-13:45 Tartışma

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1

 Tarih: 09/10/2021

Saat: 12:30-13:45

Salon: Salon B

Oturum Başkanları: Doç.Dr. Ahmet Turan Evlice, Uzm. Dr. Bireylül Demir

Konu ve Konuşmacılar: 

Valproik Asit ve Levetirasetam Monoterapisi Kullanan Epilepsi Olgularının B12 Düzeylerinin Karşılaştırılması

Küme Başağrısı Hastalarında Büyük Oksipital Sinir ve Supraorbital Sinir Blokajı Etkinliği

Meltem Karacan Gölen

COVID-19 Pandemisinin İdiyopatik Parkinson Tanılı Hastalarda Erkek ve Kadın Cinsiyeti Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması: Sakarya İli Örneği, Türkiye

Yeşim Güzey Aras

Nontravmatik Spontan İntrakranial Hemorajilerde Hastane İçi Mortalitesini Etkileyen Faktörler

Mehtap Kocatürk

İskemik İnme Hasta İzleminde Kırmızı Kan Hücresi Dağılım Genişliğinin (RDW) Rolü: Retrospektif Kesitsel Çalışma

Fettah Eren

Epilepsi Hastalarında Hipofiz Bezi Boyutları, Tiroid Hormonları ve Nöbet Aktivitesi Arasındaki İlişki

Fettah Eren

Baş Dönmesi Olan ve Olmayan Gebelerde Baş Ağrısının Değerlendirilmesi

Mustafa Kiraz

Pediatristler ve Pediatri Uzmanlık Öğrencilerinin Spinal Musküler Atrofi Bilgi Düzeyi ve Tutum Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Filiz Mıhçı

Multiple Sklerozlu Hastalarda Oküler Bulguların Değerlendirilmesi

Soner Kılıç

COVID-19 Geçiren Hastalarda Uzun Dönem Koku Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Yüksel Erdal

Kemoterapi Alan Hastalarda Polinöropatiye Neden Olan Malignite Tipleri ve D Vitamin Düzeyleri Arasındaki İlişki

Filiz Demirdöğen

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2

 Tarih: 09/10/2021

Saat: 14:00-15:15

Salon: Salon B

Oturum Başkanları: Doç.Dr. Turgay Demir, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taylan Peköz

Konu ve Konuşmacılar: 

İdiyopatik Parkinson Hastalığında Non-motor Semptomların Sıklığı ve Yaşam Kalitesine Etkileri

Miray Erdem

Karpal Tünel Sendromunda Ultrason Rehberliğinde Median Sinir Bloğu Etkinliği

Neslihan Eşkut

Nöromusküler Hastalıklarla İlişkili Orofarengeal Disfaji’ye Yönelik Yutma Rehabilitasyonu Sonuçlarımızın Analizi

Sevgi Atar

Birden Fazla Hastalık, Birden Fazla Görüntüleme Bulgusu: Öykü, Nörolojik Muayene ve Görüntüleme Yöntemlerinin Önemi

Yasemin Ekmekyapar Fırat

COVID-19 Aşısı Sonrası Ortaya Çıkan Miyastenia Gravis Vakası

Emine Kılıçparlar Cengiz

Tremorun Nadir Bir Sebebi: mRNA Aşısına Bağlı Tirotoksikoz?

Hatice Yüksel

ALS Hasta Bakımında Bakım Veren Durumu Değerlendirmesi

Tuba Cerrahoğlu Şirin

Status Epileptikus Hastalarında Kısa Dönem Prognozun Öngörücü Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Tuba Cerrahoğlu Şirin

Epilepsi Hastalarında Paraoksonaz ve Arilesteraz Enzim Düzeyleri ve Oksidatif Stres

Uzm. Dr. Bireylül Demir

COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Başlayan Yorgunluk Hissi

Müge Kuzu Kumcu

Migren Profilaksisinde Essitalopramın Etkinliği

Emel Ur Özçelik

Relapsing-Remitting Multipl Skleroz Hastalarında Serum Ürik Asit ve C-Reaktif Protein/Albumin Oranının Değerlendirilmesi

Melike Doğan Ünlü

Öz-Bildirilen Ağrı Şiddeti Hastalık Süresi ile İlişkilidir

Aslıhan Taşkıran Sağ

Alzheimer Demans Hastalarında Beyin Manyetik Rezonans Görüntüleme Volumetri Ölçümleri ile Nöropsikolojik Testlerin ve Beyin Omurilik Sıvısı Biyobelirteçlerinin Karşılaştırılması

Öğr. Gör. Dr. Anıl Tanburoğlu

EPİLEPSİ İLE KARIŞAN KOMORBİD DURUMLARDA OLGU YÖNETİMİ

 Tarih: 09/10/2021

Saat: 14:00-15:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hacer Bozdemir, Prof. Dr. Vahide Deniz Yerdelen

Konu ve Konuşmacılar: 

14:00-14:30 Nöbet-Senkop

Prof. Dr. Yasemin Biçer Gömceli

14:30-15:00 Nöbet-Psikojen Nonepileptik Nöbet

Prof. Dr. Serap Saygı

15:00-15:30 Nokturnal Paroksismal Olaylar

Prof. Dr. Barış Baklan

15:30-15:45 Tartışma

OLGULARLA EPİLEPSİ

 Tarih: 09/10/2021

Saat: 16:00-17:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hakan Kaleağası, Prof. Dr. Kezban Aslan Kara

Konu ve Konuşmacılar: 

16:00-16:30 Gebe Hasta

Prof. Dr. Candan Gürses

16:30-17:00 Yaşlı Hasta

Prof. Dr. Naz Yeni

17:00-17:30 Sistemik Hastalıklarda Antiepileptik Tedavi Seçimi ve Düzenlenmesi

Prof. Dr. Özden Kamışlı

17:30-17:45 Tartışma

UYDU SEMPOZYUMU - 3 - UCB Pharma

Menarştan Menopoza Fokal Epilepsili Kadın Hastaya Yaklaşım ve Keppra'nın Tedavideki Yeri

 Tarih: 09/10/2021

Saat: 18:00-18:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Betül Baykan

Konuşmacılar: 

Prof. Dr. Özden Kamışlı

Doç. Dr. İrem Yıldırım

DEMİYELİNİZAN HASTALIKLAR

 Tarih: 09/10/2021

Saat: 19:00-20:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Münife Neyal, Prof. Dr. Başak Karakurum Göksel

Konu ve Konuşmacılar: 

19:00-19:30 MS Tanı ve Takibinde Görüntüleme Yöntemleri

Prof. Dr. Hüsnü Efendi

19.30-20:00 MS’da Özel Durumlar (Gebelik ve Aşılar)

Prof. Dr. Ayşe Nur Yüceyar

20:00-20:30 MS’da Proflaktik Tedavi Yönetimi (2. Basamak ve Sonrası Kime-Ne Zaman- Ne?)

Prof. Dr. Cavit Boz

20:30-20:45 Tartışma

KOGNİTİF NÖROLOJİ

 Tarih: 09/10/2021

Saat: 21:00-22:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aynur Özge, Doç.Dr. Ahmet Turan Evlice

Konu ve Konuşmacılar: 

21.00-21.20 Akılcı İlaç Kullanımı

Prof. Dr. İsmet Melek

21.20-21.40 Sarkopeni

Prof. Dr. Kayıhan Uluç

21.40-22.00 Atipik Demanslar

Prof. Dr. Haşmet Hanağası

22.00-22.20 Yaşlılıkta Uyku Bozuklukları

Prof. Dr. Tahir Kurtuluş Yoldaş

22:20-22:30 Tartışma

HAREKET HASTALIKLARI

 Tarih: 10/10/2021

Saat: 09:00-10:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Prof. Dr. E.Esra Okuyucu, Prof. Dr. Meltem Demirkıran

Konu ve Konuşmacılar: 

09:00-09:30 Olgularla Parkinson Hastalığında Tanı-Ayırıcı Tanı

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

09:30-10:00 Parkinson Hastalığında Erken ve Orta Dönemde Tedavi Yönetimi

Prof. Dr. Sibel Özkaynak

10:00-10:30 Parkinson Hastalığında İleri Evre Tedavi Yönetimi (Cihaz Destekli Tedaviler)

Prof. Dr. Dilek İnce Günal

10:30-10:45 Tartışma

UYDU SEMPOZYUMU - 4 - Abbvie

İleri Evre Parkinson Hastalığı Yönetiminde Doğru Zaman Doğru Karar

 Tarih: 10/10/2021

Saat: 11:00-11:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Okan Doğu

Konu ve Konuşmacılar: 

Parkinson Hastalığı Yönetiminde Doğru Zamanda Karar Almak

Prof. Dr. Okan Doğu

ManagePD - Parkinson Hastalığı’nın Yönetimine Dair Kararların Doğru Zamanda Alınabilmesi İçin Yardımcı Araç

Prof. Dr. E.Esra Okuyucu

Uzman Gözünden ManagePD Uygulamaları

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Balal

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR

 Tarih: 10/10/2021

Saat: 12:00-14:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Filiz Koç, Prof. Dr. Piraye Oflazer

Konu ve Konuşmacılar: 

12:00-12:20 Kas Hastalıklarında Değerlendirme

Prof. Dr. Ersin Tan

12:20-12:40 Asemptomatik CK Yüksekliği

Prof. Dr. Sevim Erdem

12:40-13:00 Semptomatik CK Yüksekliği

Prof. Dr. Piraye Oflazer

13:00-13:20 Myopatide EMG

Prof. Dr. Fikret Bademkıran

13:20-13:40 Kas Hastalıklarında Gen Tedavileri ve Gelecek

Prof. Dr. Çetin Kocaefe

13:40 - 14:00 Tartışma

KAPANIŞ ve DİLEKLER

 Tarih: 10/10/2021

Saat: 14:00-14:15

Salon: Salon A